ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σχετικά έγγραφα:
Οδηγίες μοριοδότησης | Φόρμα μοριοδότησης (doc) | Φόρμα μοριοδότησης (pdf)

1. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Φ. (Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών)
Η ευθύνη για τη μοριοδότηση των επιστημονικών φαρμακευτικών εκδηλώσεων ανήκει στο Γραφείο ΣΕΦ, το οποίο συστήνεται από το ΙΔΕΕΑΦ και στο οποίο συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους.

Αρμοδιότητες του Γραφείου ΣΕΦ είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των οργανωτών επιστημονικών φαρμακευτικών εκδηλώσεων για μοριοδότηση των συμμετεχόντων σε αυτές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑΦ, www.ideeaf.gr, στο menu "ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ", περιέχονται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο φάκελος με την έντυπη αίτηση συμπληρωμένη και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται συστημένα στα γραφεία του ΙΔΕΕΑΦ, υπόψη του Γραφείου ΣΕΦ, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1. Συμπληρωμένο το έντυπο μοριοδότησης (συνάπτεται)
3.2. Το ωριαίο πρόγραμμα της Εκδήλωσης όπου θα αναφέρονται τα θέματα και τα ονόματα των ομιλητών/εκπαιδευτών σε αντιστοιχία
3.3. Κατάλογος με τα ονόματα και τους τίτλους των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής.
3.4. Κατάλογος με τα ονόματα και τους τίτλους των ομιλητών
3.5. Δείγμα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης το οποίο θα διανέμεται στους συμμετέχοντες για την αξιολόγηση της Εκδήλωσης.
3.6. Δείγμα του πιστοποιητικού/βεβαίωσης παρακολούθησης, που θα διανέμεται στους συμμετέχοντες.
3.7. Στοιχεία επικοινωνίας με τον επιστημονικό φορές, το γραφείο οργάνωσης και τους υπευθύνους της διοργάνωσης.
3.8. Μετά το τέλος της Εκδήλωσης, θα πρέπει να αποστέλλεται στο Γραφείο ΣΕΦ ένα συγκεντρωτικό έγγραφο με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Εκδήλωσης.
3.9. Αντίγραφο του καταθετηρίου του ποσού των εξόδων που αντιστοιχεί σε κάθε εκδήλωση (βλ. ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΊΟΥ)

Σε περίπτωση που ο διοργανωτής της Εκδήλωσης είναι ομάδα φαρμακοποιών, η μη επιστημονικός φορέας θα πρέπει, μαζί με τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, να επισυνάπτεται ΕΓΚΡΙΣΗ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΑΙΓΙΔΑ της Εκδήλωσής από Επιστημονικό φορέα
Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι Πανεπιστημιακό τμήμα, θα πρέπει να λαμβάνεται έγκριση του προγράμματος της Εκδήλωσης από την Φαρμακευτική Σχολή.
Εάν ο διοργανωτής είναι Επιστημονικός φορέας (πχ Φαρμακευτικοί Σύλλογοι) δεν απαιτείται έγκριση

4. ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕΦ για ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ο διοργανωτής φορέας, ή η εταιρεία οργάνωσης (PCO) κάθε εκδήλωσης οφείλει να καταθέτει ένα ποσόν στον τραπεζικό λογαριασμό του ΙΔΕΕΑΦ για την αίτηση μοριοδότησης, έναντι τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ως εξής:

Μέχρι 150 συμμετέχοντες
100 €
151 – 500 συμμετέχοντες
200 €
501 – 1,000 συμμετέχοντες
250 €
1,001 – 2,000 συμμετέχοντες
300 €
Περισσότεροι από 2,000 συμμετέχοντες
Σεμινάρια μέσω διαδικτύου
500 €
100 € / σεμινάριο

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
5.1. (για ζωντανές εκδηλώσεις)
Μία ώρα
1 μόριο
Μισή ημέρα (πρωί ή απόγευμα)
έως 3 μόρια
Ολόκληρη ημέρα
έως 6 μόρια
Δύο ημέρες
έως 10 μόρια

5.2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ για webinars
Ανά σεμινάριο
(ανεξαρτήτως διάρκειας, άνω των 45')
1 μόριο

Ο αριθμός των μορίων εξαρτάται από το πρόγραμμα, τους ομιλητές, την επιστημονική επιτροπή κλπ.