Στόχοι Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.

1. Η συνεχής έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Φαρμακοποιών για τις εξελίξεις πάνω σε επιστημονικά ή κλαδικά θέματα ή σε θέματα Δημοσίας Υγείας κλπ.
2. Η συνεχής και Δια βίου πιστοποιημένη Εκπαίδευση των Φαρμακοποιών και των Βοηθών τους.
3. Η Επιστημονική Πιστοποίηση των Φαρμακοποιών σε εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν τόσο φάρμακα όσο και προϊόντα φροντίδας υγείας (Καλλυντικά, ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ.) και προϊόντα διατροφής, τα οποία προωθούνται μέσω των Φαρμακείων. Για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών το Ινστιτούτο δύναται να συνεργάζεται με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να επιτυγχάνεται η πιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να παρέχεται εις τους εκπαιδευόμενους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
4. Η Οργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς είτε και αυτόνομα.
5. Η προβολή του Επαγγέλματος του Φαρμακοποιού και η πρόσφορα του στη Δημοσία Υγεία.

Για την πραγματοποίηση των στόχων του Ινστιτούτου δύναται:
1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή Επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο π.χ Πανεπιστήμια, Δημοσίους Οργανισμούς, Υπουργεία, Ο.Τ.Α., αλλά και Διεθνείς φορείς ή Διεθνείς Αρχές.
3. Να δημιουργεί και να οργανώνει καμπάνιες σχετικά με τη Δημόσια Υγεία.
4. Να συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα.
5. Να συντάσσει μελέτες προς όφελος της λειτουργίας του ΠΦΣ.
6. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και στο εξωτερικό.
7. Να αποκτά ISO και να γίνεται διαχειριστής βάσης δεδομένων της πληροφόρησης άλλων Εταιρειών προς τους Φαρμακοποιούς.
8. Να προβαίνει σε αγορά, πώληση, διαχείριση ακινήτων, ενοικίαση και γενικά σε οποιαδήποτε εκμετάλλευση ακινήτων.

Πρώτη επιδίωξη του Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ. είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων της Δεοντολογίας και διεύρυνσης του κοινωνικού ρόλου των φαρμακοποιών.
Η Δια βίου Εκπαίδευση επιδιώκεται να γίνει πιστοποιημένη και αξιολογημένη από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στον σημαντικότατο ρόλο της στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Φαρμακείου προς το κοινό.
Στο Ινστιτούτο συμμετέχουν όλοι οι Φαρμακοποιοί ανεξαρτήτως χώρου απασχόλησης.