Μοριοδότηση επιστημονικών φαρμακευτικών εκδηλώσεων

Σχετικά έγγραφα:
Φόρμα μοριοδότησης (doc) |  Δήλωση υπεύθυνου εκδήλωσης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί προτεραιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια εποχή αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεχούς επιμόρφωσης, διά βίου, όλων των επαγγελματικών ομάδων και ιδιαίτερα των επαγγελματιών υγείας.

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 ν. 3879 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, μεταξύ άλλων είναι οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελματικές ενώσεις και τα επιμελητήρια. Προφανώς, σε σχέση με τους φαρμακοποιούς, φορέας δια βίου εκπαίδευσης είναι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία και επίσημης πιστοποίησής του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Π.Φ.Σ., προκειμένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη του για τη Δια Βίου Μάθηση των φαρμακοποιών, έχει δημιουργήσει το ΙΔΕΕΑΦ (Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών). Σκοπός του ΙΔΕΕΑΦ είναι όχι μόνο να παρέχει εκπαίδευση, αλλά και να ελέγχει και να πιστοποιεί την εκπαίδευση που παρέχουν στους φαρμακοποιούς οι επιστημονικοί φαρμακευτικοί φορείς (όπως οι φαρμακευτικού σύλλογοι και οι επιστημονικές εταιρείες φαρμακοποιών).

Για τους λόγους αυτούς, το ΙΔΕΕΑΦ έχει καθορίσει τη διαδικασία πιστοποίησης της αποκτούμενης γνώσης, με βάση το διεθνές σύστημα της μοριοδότησης των επιστημονικών εκδηλώσεων. Ο παρόν κανονισμός περιγράφει αυτήν τη διαδικασία και έχει συνταχθεί με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, αλλά και με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στα χρόνια λειτουργίας του ΙΔΕΕΑΦ.

Σε σχέση με την αξία της μοριοδότησης για τους φαρμακοποιούς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι:

 • η Άδεια Λειτουργίας φαρμακείου δεν επηρεάζεται από τη συγκέντρωση μορίων Δια Βίου Μάθησης (τουλάχιστον με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα).
 • Η συγκέντρωση των ετήσιων μορίων για πιστοποίηση της Δια Βίου Μάθησης αποτελεί ένα Πιστοποιητικό (αποδεικτικό) Γνώσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχό του προς Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικό τομέα και Χρηματοδότηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 • Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και το ΙΔΕΕΑΦ βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης της πιστοποίησης που παρέχεται στους φαρμακοποιούς της Ελλάδας και από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ παρακολούθησης εξειδικευμένων μαθημάτων, όπως πχ Σεμινάρια Α’ Βοηθειών, Ομοιοπαθητικής κλπ, αποτελεί αποδεικτικό γνώσης, που μπορεί να συνδέεται με αποκλειστικότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΕΕΑΦ

Η ευθύνη για τη μοριοδότηση των επιστημονικών φαρμακευτικών εκδηλώσεων ανήκει στην Επιτροπή Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ, η οποία συστήνεται από το ΙΔΕΕΑΦ και στην οποία συμμετέχουν:
Συντονίστρια / Σκαλτσά Ελένη, καθηγήτρια,Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Μέλη
Δάλλας Παρασκευάς, επίκουρος καθηγητής Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Σκλαβιάδης Θεόδωρος, καθηγητής, Τομέας Φαρμακογνωσάς-Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Τζάκου Όλγα, καθηγήτρια, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Χατζηαντωνίου Σοφία, επίκουρη καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών
Χατζηπαύλου- Λίτινα Δήμητρα, καθηγήτρια, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Χήνου Ιωάννα, καθηγήτρια, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

Για θέματα marketing και Φαρμαοικονομίας συμμετέχει επίσης ο κ. Μάρκος Τσόγκας, επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Marketing, Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Πειραιώς και επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος Diploma in Pharmacy Management.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των επιστημονικών φαρμακευτικών εκδηλώσεων για μοριοδότηση των συμμετεχόντων σε αυτές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

2. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μια εκδήλωση, για να χαρακτηριστεί επιστημονική και να μπορεί να προσφέρει μόρια στους συμμετέχοντες, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

 • να οργανώνεται από Επιστημονικό Φορέα, ήτοι Φαρμακευτικό Σύλλογο, Επιστημονικό Σύλλογο, Επιστημονική Εταιρεία, Πανεπιστημιακό Φορέα
 • να έχει επιστημονική επιτροπή, απαρτιζόμενη από τουλάχιστον 3 μέλη εκ των οποίων το 1 να ειναι μέλος ΔΕΠ, που να ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας, οποιουδήποτε ΑΕΙ της χώρας.
 • οι ομιλητές να είναι ακαδημαϊκοί, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ή εκπαιδευτές με αντίστοιχη εξειδίκευση στο θέμα παρουσίασής τους.

Δεν μοριοδοτούνται εκδηλώσεις από Εμπορικές Εταιρείες. Μεμονωμένοι ομιλητές από Εμπορικές Εταιρείες, μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια ευρύτερου επιστημονικού προγράμματος και να είναι αποδεκτοί, εφόσον δεν κάνουν διαφημιστική ομιλία και το περιεχόμενο της παρουσίασής τους είναι ανάλογο της θεματολογίας της επιστημονικής εκδήλωσης.

Επίσης, δεν μοριοδοτούνται εκδηλώσεις στις οποίες υπάρχει μόνο ένας, αποκλειστικός χορηγός.

Εκδηλώσεις που αφορούν φαρμακο-οικονομία, marketing, καθημερινότητα φαρμακείου, εκτέλεση συνταγής και συναφή θέματα θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, ήτοι να έχουν επιστημονική επιτροπή και οι ομιλητές να είναι ακαδημαϊκοί ή πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ή εκπαιδευτές με αντίστοιχη εξειδίκευση στο θέμα παρουσίασής τους.

Δεδομένου ότι ο σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση των φαρμακοποιών σε θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στη Φαρμακευτική Επιστήμη, ώστε να διασφαλίζεται πρωτίστως η Δημόσια Υγεία, τα  σεμινάρια και τα  E-LEARNING  με άλλες θεματικές ενότητες μοριοδοτούνται με συντελεστή 0,25 και σε κάθε περίπτωση τα μόρια του κάθε εκπαιδευόμενου από σεμινάρια κλπ με άλλες θεματικές ενότητες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό 8 κατ’ έτος στο σύνολο των μορίων, που ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει. Εκδηλώσεις  που έχουν περισσότερες από 100 ώρες φόρτο εργασίας για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους(πχ. e-learning), μπορούν να λαμβάνουν 16 μόρια κατανεμημένα ισόποσα σε δύο συνεχόμενα έτη. Όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις αυτής της κατηγορίας θα μοριοδοτούνται, οπως προαναφέρθηκε με συντελεστή 0.25, με μέγιστο ανώτατο όριο 8 μόρια κατ’ έτος.

Τα προγράμματα e-learning γίνονται δεκτά μόνον εφόσον είναι εγκεκριμμένα από τη Γ.Σ. του οικείου Τμήματος. Η μοριοδότηση εξαρτάται από το περιεχόμενο και τις ώρες.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑΦ, www.ideeaf.gr περιέχεται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pfs.gr, υπόψη κας Κατερίνας Τσάγκα, «Για την Επιτροπή Μοριοδότηση»,τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης.

Απάντηση σε κάθε αίτημα, μαζί με αριθμό μορίων (για τα εγκεκριμένα) θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία εστάλη το αίτημα, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Το έντυπο αίτησης μοριοδότησης  (συμπληρωμένο) 
 2. Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης όπου θα αναφέρονται τα θέματα, τα ονόματα και οι τίτλοι των ομιλητών
 3. Τα ονόματα και τους τίτλους των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής
 4. Δείγμα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης το οποίο θα διανέμεται στους συμμετέχοντες για την αξιολόγηση της Εκδήλωσης.
 5. Δείγμα του πιστοποιητικού/βεβαίωσης παρακολούθησης, που θα διανέμεται στους συμμετέχοντες.
 6. Δήλωση του Υπεύθυνου της Εκδήλωσης (director’s declaration)

5. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 1. Για τη μοριοδότηση των φαρμακοποιών κάθε εκδήλωσης θα πρέπει, με ευθύνη του οργανωτή φορέα, να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής και παρακολούθησης της εκδήλωσης.
 2. Η εγγραφή των φαρμακοποιών γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση του αριθμού ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ, που αποκτάται κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα ΙΔΕΕΑΦ.
 3. Μοριοδοτούνται οι φαρμακοποιοί οι οποίοι:
  • με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% της χρονικής διάρκειας της εκδήλωσης.
  • έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της εκδήλωσης, που συμπληρώνεται μετά το πέρας της και παραδίδεται στον οργανωτή φορέα.
 4. Μετά το τέλος της Εκδήλωσης, και το αργότερο εντός 2 μηνών από την διεξαγωγή της, αποστέλλονται προς το ΙΔΕΕΑΦ τα εξής:
  • κατάλογος των μοριοδοτούμενων φαρμακοποιών (λίστα excel, με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ κάθε φαρμακοποιού)
  • αντίγραφο του καταθετηρίου του ποσού που κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του ΙΔΕΕΑΦ, ανάλογο με τον αριθμό των μοριοδοτούμενων φαρμακοποιών της εκδήλωσης
  • Συγκεντρωτικό έγγραφο με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Εκδήλωσης.

Σημείωση: Μοριοδότηση μπορούν να λάβουν μόνο πτυχιούχοι φαρμακοποιοί, ασχέτως επαγγελματικής ιδιότητας. Υπάλληλοι φαρμακείου ή στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών χωρίς πτυχίο φαρμακευτικής και φοιτητές Φαρμακευτικής μπορούν να παρακολουθήσουν τις επιστημονικές εκδηλώσεις, αλλά δεν μπορούν να λάβουν μοριοδότηση.

6. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ο διοργανωτής φορέας κάθε εκδήλωσης οφείλει να καταθέτει το αντίστοιχο ποσό (+ ΦΠΑ) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΙΔΕΕΑΦ για την μοριοδότηση του αριθμού των μοριοδοτούμενων φαρμακοποιών, ως εξής:

 • Μέχρι 150 συμμετέχοντες = 100€
 • Από 151-500 συμμετέχοντες = 200€
 • Από 501-1.000 συμμετέχοντες = 250€
 • Από 1001-2.000 συμμετέχοντες = 300€
 • Περισσότεροι από 2000 συμμετέχοντες = 500€

Επίσης, για e-learning το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

 • μέχρι 50 συμμετέχοντες = 700€
 • περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες = 1.200€

Αρ. Λογ/σμού ΙΔΕΕΑΦ: ALPHABANK 441002002004898
ΙΒΑΝ: GR59 0140 4410 4410 0200 2004 898

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

- Θεωρητική παρακολούθηση

 • Γενικά ισχύει μία ώρα / 1 μόριο.
 • Για ολόκληρη ημέρα / έως 6 μόρια
 • Για μισή ημέρα (πρωί ή απόγευμα) / έως 3 μόρια
 • Για δύο ημέρες / έως 12 μόρια
 • Για webinars ισχύει 1 μόριο/σεμινάριο, διάρκειας minimum 45’

   

- Εργαστηριακές ασκήσεις

 • Οι εργαστηριακές ασκήσεις, με προσωπική συμμετοχή του φαρμακοποιού, μοριοδοτούνται με 2 μόρια / ώρα

Σημείωση: Δεν υπολογίζονται ως χρόνος της εκδήλωσης οι χαιρετισμοί, τα διαλείμματα, οι ομιλίες πολιτιστικού περιεχομένου και οι κοινωνικές εκδηλώσεις.