ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΕΕΑΦ


1. Αποδοχή όρων χρήσης

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστότοπο (στο εξής αναφερόμενο ως το «website») τoυ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΙΔΕΕΑΦ), καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο website αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

Το ΙΔΕΕΑΦ δύναται να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της on line αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές ανεπιφύλακτα και χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο website μετά από την on line ενημέρωση του.

Το ΙΔΕΕΑΦ προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Τα στοιχεία που περιέχονται στο website (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, άρθρα, σημειώσεις, video, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος , στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και το ίδιο το website προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή του ΙΔΕΕΑΦ και / ή τρίτων μερών.

Έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον όρο να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχομένου.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου απαγορεύεται.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο website απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο website.

Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο website αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΔΕΕΑΦ ή τρίτων μερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από τo ΙΔΕΕΑΦ.

Καμία αναφορά στο website δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

 

3. Πρόσβαση στο website

Το ΙΔΕΕΑΦ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του website, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΙΔΕΕΑΦ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, το ΙΔΕΕΑΦ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, το ΙΔΕΕΑΦ δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus, antimalware, antispyware προγράμματα) και φυσικά να χρησιμοποιείτε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που επιθυμείτε.

 

4. Εγγυήσεις και περιορισμός ευθυνών

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν website προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, χωρίς να υπάρχει ρητή ή έμμεση εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά τoυ ΙΔΕΕΑΦ, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του website. To ΙΔΕΕΑΦ δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το website θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι το εν λόγω website δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

Το ΙΔΕΕΑΦ δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή έμμεση, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο website με σκόπιμη χρήση του.

Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, το ΙΔΕΕΑΦ αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του website (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συμπεριφοράς ενός τρίτου μέρους στο website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόμενο που σχετίζεται άμεσα με το website.

Επιπλέον, το ΙΔΕΕΑΦ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Το ΙΔΕΕΑΦ αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του website η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

 

5. Σύνδεσμοι

Κάθε δημιουργία συνδέσμου – συνδέσμων στο website και κάθε δημιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότηση του ΙΔΕΕΑΦ, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγμή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Το ΙΔΕΕΑΦ θα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσμου ή πλαισίου του website, για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν μπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει.

Το website ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλα websites. Το ΙΔΕΕΑΦ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από το website. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο website δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι το ΙΔΕΕΑΦ ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στο website τoυ ΙΔΕΕΑΦ

 

6. Προσωπικός λογαριασμός

Το ΙΔΕΕΑΦ σας προσφέρει έναν ιδιωτικό λογαριασμό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις εκπαιδευτικές σελίδες του website, με σκοπό την προσφορά πληροφοριακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Αναλαμβάνετε την ευθύνη να μην αποκαλύψετε σε κανέναν τρίτο τις πληροφορίες που αφορούν στο ΙΔΕΕΑΦ ή τρίτα μέρη των οποίων μπορεί να έχετε γίνει γνώστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας με το website. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Πρέπει να είστε μόνος για να τα χρησιμοποιήσετε. Αναλαμβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το μοναδικό μέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόματος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασμό σας, αλλά και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας. Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα το ΙΔΕΕΑΦ για κάθε χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την εξαπάτηση. 

7. Λογαριασμός χρήστη και αναγνώριση

Α. Λογαριασμός χρήστη

1. Ο χρήστης θα θεωρείται ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης στις εκπαιδευτικές σελίδες του website και παρακολούθησης των διαδικτυακών σεμιναρίων τα οποία παρέχονται μέσω αυτών, μόλις συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της on line αίτησης και κατόπιν εγκρίσεως από την πλευρά του ΙΔΕΕΑΦ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα χρήστη, η οποία ενδέχεται να είναι μη κατάλληλη όσον αφορά στην αποστολή και τη φήμη του εν λόγω website και / ή των δραστηριοτήτων που προσφέρει.

2. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εγγραφή του ως μέλους με αυθεντικό και ακριβή τρόπο. Κάθε μετάδοση λανθασμένων πληροφοριών θα καταλήξει είτε σε απόρριψη της αίτησης για τον χρήστη, είτε σε εξαίρεσή του. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στον νόμιμο τερματισμό της παρούσας σύμβασης χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Ειδικότερα, η υποβολή της ιδιότητας του χρήστη ως φαρμακοποιού ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με κάθε νομική συνέπεια σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

3. Κατά τη στιγμή της εγγραφής του, ο χρήστης αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

4. Από τη στιγμή της εγγραφής, το ΙΔΕΕΑΦ παρέχει στον χρήστη ένα προσωπικό, ανακλητό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στο website για αποκλειστικά εκπαιδευτική χρήση στα πλαίσια των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στο website αποδίδεται από το ΙΔΕΕΑΦ στην χρήστη εφόσον αυτός κατέχει μια από τις εξής ιδιότητες: 1) πτυχιούχος Φαρμακοποιός, 2) βοηθός φαρμακείου, 3) στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας και 4) πτυχιούχος υγειονομικής κατεύθυνσης (ιατρός, οδοντίατρος, νοσηλευτής κλπ).

5. Το δικαίωμα πρόσβασης στο website ή στα διαδικτυακά συστήματα του ΙΔΕΕΑΦ ανακαλείται από τo ΙΔΕΕΑΦ κατόπιν διαπίστωσης παραβίασης των όρων χρήσης

6. Όσον αφορά την εκπαίδευση εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), εκτός από τους ετήσιους εκπαιδευτικούς κύκλους που παρέχονται δωρεάν στους χρήστες, είναι δυνατόν κατά καιρούς να παρέχεται προς αυτούς η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών μαθημάτων, η εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως επί πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση, για την παρακολούθηση των επί πληρωμή εκπαιδεύσεων, είναι η οικονομική τακτοποίηση σύμφωνα με τους όρους που θα θέτει κάθε φορά το ΙΔΕΕΑΦ. Η χρονική διάρκεια δυνατότητας της πρόσβασης σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθορίζεται κάθε φορά από το ΙΔΕΕΑΦ.

7. Η ανώνυμη εταιρεία «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Φαρμακοποιών Μον. Α.Ε.» (ΙΔΕΕΑΦ) και ο «Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ΝΠΔΔ» (Π.Φ.Σ.) επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» για να τους ενημερώνουν τηλεφωνικά ή μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για υπηρεσίες και εκδηλώσεις που τους αφορούν. Υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΔΕΕΑΦ ορίζεται η εταιρεία «NOUFIO Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ε.Ε.» (η «NOUFIO), η οποία έχει τη δυνατότητα ομοίως επεξεργασίας και χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας σας, ως εκτελών τη διαδικασία. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που επιθυμούν στο μέλλον την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το Αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2472/97, έχουν δε τη δυνατότητα ενημέρωσης του ΙΔΕΕΑΦ και του Π.Φ.Σ. εγγράφως στη διεύθυνση: Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου (Τ.Κ. 11854), Αθήνα ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 3410372 ή τη NOUFIO εγγράφως στη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου αρ. 224 Ν. Ιωνία (Τ.Κ. 14231) ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 2775219. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.ideeaf.gr κατά την εγγραφή τους σε αυτήν δηλώνουν ότι αποδέχονται τα ως άνω και παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Β. Αναγνώριση χρήστη - ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΕΕΑΦ

1. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιδιωτικό λογαριασμό του στο website χρησιμοποιώντας το email του, το οποίο χρησιμεύει ως όνομα χρήστη (στο εξής αναφερόμενο ως «Όνομα Χρήστη»), και έναν κωδικό πρόσβασης (στο εξής αναφερόμενο ως «Κωδικός Πρόσβασης»), ο οποίος επιλέγεται από το χρήστη κατά την εγγραφή του στο website.

2. Μετά την εγγραφή του, ο χρήστης λαμβάνει στο email του από το ΙΔΕΕΑΦ ένα προσωπικό ΚΩΔΙΚΟ ΙΔΕΕΑΦ, που αποτελεί τον αριθμό της ταυτότητάς του, ως μέλους του ΙΔΕΕΑΦ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΕΕΑΦ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότησή του, λόγω παρακολούθησης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, καθώς για την πρόσβασή του στην ατομική του μερίδα συγκέντρωσης μορίων στο website.

3. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το απόρρητο του Κωδικού Πρόσβασης στο website που έχει καταχωρήσει και του ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΕΕΑΦ, που του έχει αποσταλεί καθώς επίσης και να μην επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιήσει αντ΄αυτού τον Κωδικό Πρόσβασης η/και τον ΚΩΔΙΚΟ ΙΔΕΕΑΦ.

 

8. Διατήρηση δικαιώματος

Το ΙΔΕΕΑΦ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του website έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν μελλοντικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 

9. Γενικά

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του website του ΙΔΕΕΑΦ εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των χρηστών (δηλαδή εσάς) και του ΙΔΕΕΑΦ και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ σας και του ΙΔΕΕΑΦ.