Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

 1. Αποδοχή όρων χρήσης

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστότοπο (στο εξής αναφερόμενο ως το «website») τoυ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΙΔΕΕΑΦ), καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο website αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

Το ΙΔΕΕΑΦ δύναται να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της on line αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές ανεπιφύλακτα και χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο website μετά από την on line ενημέρωση του.

Το ΙΔΕΕΑΦ προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

 

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Τα στοιχεία που περιέχονται στο websitee (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, άρθρα, σημειώσεις, video, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος , στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και το ίδιο το website προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή του ΙΔΕΕΑΦ και / ή τρίτων μερών.

Έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον όρο να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχομένου.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου απαγορεύεται.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο website απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο website.

Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο website αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΔΕΕΑΦ ή τρίτων μερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από τo ΙΔΕΕΑΦ.

Καμία αναφορά στο website δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

 

 1. Πρόσβαση στο website

Το ΙΔΕΕΑΦ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του website, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΙΔΕΕΑΦ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, το ΙΔΕΕΑΦ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, το ΙΔΕΕΑΦ δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus, antimalware, antispyware προγράμματα) και φυσικά να χρησιμοποιείτε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που επιθυμείτε.

 

 1. Εγγυήσεις και περιορισμός ευθυνών

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν website προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, χωρίς να υπάρχει ρητή ή έμμεση εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά τoυ ΙΔΕΕΑΦ, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του website. To ΙΔΕΕΑΦ δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το website θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι το εν λόγω website δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

Το ΙΔΕΕΑΦ δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή έμμεση, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο website με σκόπιμη χρήση του.

Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, το ΙΔΕΕΑΦ αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του website (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συμπεριφοράς ενός τρίτου μέρους στο website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόμενο που σχετίζεται άμεσα με το website.

Επιπλέον, το ΙΔΕΕΑΦ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Το ΙΔΕΕΑΦ αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του website η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

 

 1. Σύνδεσμοι

Κάθε δημιουργία συνδέσμου – συνδέσμων στο website και κάθε δημιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότηση του ΙΔΕΕΑΦ, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγμή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Το ΙΔΕΕΑΦ θα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσμου ή πλαισίου του website, για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν μπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει.

Το website ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλα websites. Το ΙΔΕΕΑΦ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από το website. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο website δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι το ΙΔΕΕΑΦ ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στο website τoυ ΙΔΕΕΑΦ

 

 

 1. Προσωπικός λογαριασμός

Το ΙΔΕΕΑΦ σας προσφέρει έναν ιδιωτικό λογαριασμό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις εκπαιδευτικές σελίδες του website, με σκοπό την προσφορά πληροφοριακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Αναλαμβάνετε την ευθύνη να μην αποκαλύψετε σε κανέναν τρίτο τις πληροφορίες που αφορούν στο ΙΔΕΕΑΦ ή τρίτα μέρη των οποίων μπορεί να έχετε γίνει γνώστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας με το website. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Πρέπει να είστε μόνος για να τα χρησιμοποιήσετε. Αναλαμβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το μοναδικό μέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόματος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασμό σας, αλλά και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας. Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα το ΙΔΕΕΑΦ για κάθε χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την εξαπάτηση.

 

 

 1. Λογαριασμός χρήστη και αναγνώριση

  1. Λογαριασμός χρήστη

   1. Ο χρήστης θα θεωρείται ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης στις εκπαιδευτικές σελίδες του website και παρακολούθησης των διαδικτυακών σεμιναρίων τα οποία παρέχονται μέσω αυτών, μόλις συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της on line αίτησης και κατόπιν εγκρίσεως από την πλευρά του ΙΔΕΕΑΦ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα χρήστη, η οποία ενδέχεται να είναι μη κατάλληλη όσον αφορά στην αποστολή και τη φήμη του εν λόγω website και / ή των δραστηριοτήτων που προσφέρει.

   2. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εγγραφή του ως μέλους με αυθεντικό και ακριβή τρόπο. Κάθε μετάδοση λανθασμένων πληροφοριών θα καταλήξει είτε σε απόρριψη της αίτησης για τον χρήστη, είτε σε εξαίρεσή του. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στον νόμιμο τερματισμό της παρούσας σύμβασης χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Ειδικότερα, η υποβολή της ιδιότητας του χρήστη ως φαρμακοποιού ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με κάθε νομική συνέπεια σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

   3. Κατά τη στιγμή της εγγραφής του, ο χρήστης αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

   4. Από τη στιγμή της εγγραφής, το ΙΔΕΕΑΦ παρεχει στον χρήστη ένα προσωπικό, ανακλητό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στο website για αποκλειστικά εκπαιδευτική χρήση στα πλαίσια των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

   5. Το δικαίωμα πρόσβασης στο website αποδίδεται από το ΙΔΕΕΑΦ στην χρήστη εφόσον αυτός κατέχει μια από τις εξής ιδιότητες: 1) πτυχιούχος Φαρμακοποιός, 2) βοηθός φαρμακείου, 3) στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας και 4) πτυχιούχος υγειονομικής κατεύθυνσης (ιατρός, οδοντίατρος, νοσηλευτής κλπ).

   6. Το δικαίωμα πρόσβασης στο website ή στα διαδικτυακά συστήματα του ΙΔΕΕΑΦ ανακαλείται από τo ΙΔΕΕΑΦ κατόπιν διαπίστωσης παραβίασης των όρων χρήσης

   7. Όσον αφορά την εκπαίδευση εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), εκτός από τους ετήσιους εκπαιδευτικούς κύκλους που παρέχονται δωρεάν στους χρήστες, είναι δυνατόν κατά καιρούς να παρέχεται προς αυτούς η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών μαθημάτων, η εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως επί πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση, για την παρακολούθηση των επί πληρωμή εκπαιδεύσεων, είναι η οικονομική τακτοποίηση σύμφωνα με τους όρους που θα θέτει κάθε φορά το ΙΔΕΕΑΦ. Η χρονική διάρκεια δυνατότητας της πρόσβασης σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθορίζεται κάθε φορά από το ΙΔΕΕΑΦ.

   8. Η ανώνυμη εταιρεία Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Φαρμακοποιών Μον. Α.Ε. ( «ΙΔΕΕΑΦ») και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ΝΠΔΔ (ΠΦΣ) επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 «πέρι προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» για να τους ενημερώνουν τηλεφωνικά ή μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για υπηρεσίες και εκδηλώσεις που τους αφορούν. Υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΔΕΕΑΦ ορίζεται η εταιρία NOUFIO Υπηρεσίες Επικοινωνίας ΕΕ (η «NOUFIO), η οποία έχει τη δυνατότητα ομοίως επεξεργασίας και χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας σας, ως εκτελών τη διαδικασία. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που επιθυμούν στο μέλλον την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το Αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2472/97, έχουν δε τη δυνατότητα ενημέρωσης του ΙΔΕΕΑΦ και του ΠΦΣ γραπτά στη διεύθυνση Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου (Τ.Κ. 11854), Αθήνα ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 3410372 ή τη NOUFIO γραπτά στη διεύθυνση Λ. Ηρακλείου αρ. 224 Ν. Ιωνία (Τ.Κ. 14231) ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 2775219. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.ideeaf.gr κατά την εγγραφή τους σε αυτήν δηλώνουν ότι αποδέχονται τα ως άνω και παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

  2. Αναγνώριση χρήστη - ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΕΕΑΦ

   1. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιδιωτικό λογαριασμό του στο website χρησιμοποιώντας το email του, το οποίο χρησιμεύει ως όνομα χρήστη (στο εξής αναφερόμενο ως «Όνομα Χρήστη»), και έναν κωδικό πρόσβασης (στο εξής αναφερόμενο ως «Κωδικός Πρόσβασης»), ο οποίος επιλέγεται από το χρήστη κατά την εγγραφή του στο website.

   2. Μετά την εγγραφή του, ο χρήστης λαμβάνει στο email του από το ΙΔΕΕΑΦ ένα προσωπικό ΚΩΔΙΚΟ ΙΔΕΕΑΦ, που αποτελεί τον αριθμό της ταυτότητάς του, ως μέλους του ΙΔΕΕΑΦ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΕΕΑΦ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότησή του, λόγω παρακολούθησης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, καθώς για την πρόσβασή του στην ατομική του μερίδα συγκέντρωσης μορίων στο website.

   3. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το απόρρητο του Κωδικού Πρόσβασης στο website που έχει καταχωρήσει και του ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΕΕΑΦ, που του έχει αποσταλεί καθώς επίσης και να μην επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιήσει αντ΄αυτού τον Κωδικό Πρόσβασης η/και τον ΚΩΔΙΚΟ ΙΔΕΕΑΦ.

 

 1. Διατήρηση δικαιώματος

Το ΙΔΕΕΑΦ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του website έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν μελλοντικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 

 1. Γενικά

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του website του ΙΔΕΕΑΦ εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των χρηστών (δηλαδή εσάς) και του ΙΔΕΕΑΦ και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ σας και του ΙΔΕΕΑΦ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Καλώς ήρθατε στη ΙΔΕΕΑΦ . Θέλουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με δέσμευση στην προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας. Για λόγους που υπηρετούν την παρούσα ενημέρωση, θα αναφερόμαστε εδώ ως « Οργανισμός».Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Διαχειριστή του Οργανισμού και τέθηκε σε ισχύ από τις 24/05/2018.Με την παρούσα πολιτική σας γνωστοποιούμε τον τρόπο που συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 ). Παράλληλα, περιγράφουμε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και τα μέτρα προστασίας του απορρήτου σας. Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να προσδιοριστεί. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμό σας , τα στοιχεία που διαθέτει ο ασφαλιστικός σας φορέας ( δημόσιος ή ιδιωτικός ) για να προσδιορίσει το πρόσωπό σας, ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ( e-mail ). Η Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει το πως τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, προκειμένου να εναρμονιστούν με την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και το νόμο. Επίσης, επιβεβαιώνει πως η ΙΔΕΕΑΦ:

 • Εναρμονίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016
 • Προστατεύει τα δικαιώματα του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών της
 • Είναι διαυγής αναφορικά με το πως τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
 • Προστατεύεται από πιθανούς κινδύνους παραβίασης δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Προκειμένου να προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν είναι αναγκαία η ύπαρξη συγκεκριμένης νόμιμης βάσης.Ο Οργανισμός τηρεί κι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεών του, όπως προβλέπει ο νόμος ( άρθρο 6 ΓΚΠΔ παρ.1) αλλά και για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων.Προκειμένου ο Οργανισμός να είναι εναρμονισμένος με το νόμο, ενόσω τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα αρχεία ) χρειάζεται να ακολουθούνται ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες είναι

 • το να το πράττει με νόμιμη αιτία,
 • για ορισμένο σκοπό,
 • με ακρίβεια και με τήρηση μόνο των απαραίτητων στοιχείων.
 • Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα,
 • Συμβατά με τα δικαιώματα του υποκειμένου,
 • τηρούμενα μόνο για το χρόνο που είναι απαραίτητος και προστατευμένα με κατάλληλους τεχνικούς και οργανωτικούς τρόπους.
 • Σε περίπτωση, δε, διαβίβασής τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή πρέπει να γίνεται σύννομα.

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Προκειμένου να προβούμε σε σύναψη μιας σύμβασης μαζί σας και για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή αλλά και για την άσκηση δικαιωμάτων μας, ναι είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν όχι, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να συμβληθούμε μαζί σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ( είτε ως εργοδότης, είτε ως πάροχος υπηρεσίας είτε ως προμηθευτής ).

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για λόγους που εμπίπτουν στη στατιστική έρευνα και για ενημέρωσή σας, μετά από συναίνεσή σας, ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων δημιουργίας προφίλ. Επαναλαμβάνουμε πως κάτι τέτοιο, όταν γίνεται, προϋποθέτει τη συναίνεσή σας.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός μπορεί να τηρεί τα δεδομένα σας για κάποια χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης μαζί σας. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να υποχρεούται από το νόμο. Οι οικονομικής φύσεως πληροφορίες που σας αφορούν, τηρούνται στο αρχείο μας για μια δεκαετία ( 10 έτη ). Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τηρούμε μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την περαίωση της συμβατικής μας σχέσης.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Οργανισμός δεν διαμοιράζεται αρχεία που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με τρίτους. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί θα γίνεται μόνο με τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου και για λόγους που θα αναφέρονται ρητά. Για παράδειγμα, την περιγραφή διάγνωσης η οποία διαβιβάζεται σε φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επίσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβαστούν σε εταιρία λογιστικής ή τραπεζικής υποστήριξης, η οποία θα διέπεται από την παρούσα πολιτική, στα πλαίσια, πάντοτε, συμβατικής σχέσης. Ακόμα, γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα στις Αρχές, όταν υπέχουμε σχετική νομική υποχρέωση και αυτό καταστεί αναγκαίο στα πλαίσια τήρησης του νόμου και για τη δημόσια ασφάλεια. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός συγκεντρώνει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους εξής λόγους:

 • Για την εναρμόνισή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ( όπως ο ΓΚΠΔ 679/2016 )
 • Για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών για εσωτερική χρήση του Οργανισμού
 • Για να μπορούμε να εκπληρώνουμε υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη θέση σας ως πελάτη ή ως συνεργάτη αλλά και από τη θέση μας ως εργοδότη στα πλαίσια συμβάσεως.
 • Για σκοπούς που σχετίζονται με την ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και υλικού που σχετίζεται με τον Οργανισμό
 • Για τη διαχείριση των επικοινωνιών του Οργανισμού
 • Για τυχόν υποχρεώσεις του Οργανισμού σχετικές με υποχρεώσεις και δικαιώματα που ορίζονται από τις Δημόσιες Αρχές.
 • Για κάθε περίπτωση, όπου σπουδαίος δικαιολογητικός λόγος θεωρείται η ρητή συναίνεσή σας στην τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων.


ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η παρούσα Πολιτική βοηθά τον Οργανισμό να προστατευθεί από κινδύνους οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Παραβίαση εμπιστευτικότητας. Δηλαδή, πληροφορία που μπορεί να δοθεί σε κάποιον χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα επεξεργασίας της.
 • Έλλειψη δυνατότητας επιλογής του υποκειμένου των τρόπων τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων που το αφορούν
 • Βλάβη της φήμης του Οργανισμού σε περίπτωση που αποκτηθεί παράνομα πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.


Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Ο Οργανισμός συλλέγει:

 • To όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, ενίοτε την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής σας. Επίσης, λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση τόσο του επιχειρηματικού σκοπού του Οργανισμού όσο και των συμβατικών σχέσεων αλλά και των πρακτικών μάρκετινγκ που εφαρμόζει ο Οργανισμός.
 • Σε περίπτωση επικοινωνίας μαζί σας και αντίστροφα, θα κρατήσουμε αρχείο με στοιχεία αυτής της επικοινωνίας. Πιθανόν και το περιεχόμενο δικών σας κρίσεων για τρίτους.
 • Δεδομένα στοιχείων σύνδεσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο σχετιζόμενα και με τα μέσα και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.
 • Αν είστε εργαζόμενος στον Οργανισμό μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα και έγγραφα ικανά για την ταυτοπροσωπία σας. Επίσης στοιχεία για σκοπούς μισθοδοσίας, αριθμούς που συνδέονται με φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία και ό,τι θεωρείται αναγκαίο για την περαίωση συμβατικής σχέσης.
 • Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ( CCTV )για την καταγραφή πιθανής κακόβουλης ενέργειας, όπως νόμος προβλέπει. Σε αυτά τα πλαίσια, εικόνα και κίνηση καταγράφονται και τηρούνται για βραχύ χρόνο.
 • Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, παρακολούθησης, καταγραφής , χρήσης του περιεχομένου των δεδομένων που τηρούνται σε αυτόν και είναι αντικείμενο επεξεργασίας μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που διατηρεί. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτα αρχεία ( φακέλους ).
 • Στο διαδικτυακό μας τόπο www.ideeaf.gr χρησιμοποιούμε εφαρμογή παραμετροποίησης επισκεψιμότητας για στατιστικούς λόγους ( cookies ) και η διαβίβαση δεδομένων από τη σχετική φόρμα επικοινωνίας υπόκεινται στους όρους ασφαλείας των εκάστοτε εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και τρόπων κρυπτογράφησής τους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Στo ΙΔΕΕΑΦ δίνουμε μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στο να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά και στον τρόπο που μπορείτε αυτά να τα ασκείτε.

Συνεπώς, έχετε :

 • Δικαίωμα να γνωρίζετε αν τηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το δικαίωμά σας πηγάζει από το άρθρο 15 ΓΚΠΔ 679/2016. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και το πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
 • Δικαίωμα να μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Από τη στιγμή που μπορείτε να αποδείξετε πως τα δεδομένα που τηρούμε και σας αφορούν χρειάζονται διόρθωση, μπορείτε να την αιτηθείτε στον Οργανισμό.
 • Δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή στη διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Οργανισμό είτε τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε είτε και τη διαγραφή τους .Το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό αμέσως, αρκεί να μην αντιβαίνει στο νόμο ή σε υποχρέωση του Οργανισμού που απορρέει από αυτόν.
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση των ως άνω περιγραφόμενων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@ideeaf.gr . Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Έχετε κάθε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς είναι το αρμόδιο εθνικό εποπτικό όργανο, σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τα δεδομένα σας και ο Οργανισμός δεν ανταποκρίνεται.

ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την οποιαδήποτε αλλαγή και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής από το διαδικτυακό μας τόπο www.ideeaf.gr .